Retningslinjer for vores safer space

Vi accepterer ikke:

 • racisme

 • sexisme

 • homofobi

 • transfobi

 • ableisme

 • alle former for shaming

 • vold

 • hårde stoffer

 • hadtale, trusler eller anden opførsel der er rettet imod personers eksistens i denne verden

Vi respekterer andres identiteter og lægger derfor vægt på at bruge de rigtige pronomener. Hvis du er i tvivl om hvordan en person gerne vil betegnes, så spørg.

Bed om samtykke. Det er vigtigt at sikre sig at man ikke overtræder en andens grænser, både fysisk og verbalt. Spørg derfor om lov før du rører ved en anden person og før du spørger ind til ting der kunne være for personlige. En person er aldrig tvunget til at interagere med dig. Acceptér altid et nej og andre former for afvisning. Verbalisér også dine egne grænser, så andre ved hvordan de kan undgå at overtræde dem.

Ring ikke efter politiet! Hvis det skulle være nødvendigt, find i stedet en person fra gruppen eller fra huset som du stoler på og bed om hjælp. Der vil altid være backup i BumZen.

Vær ærlig både overfor dig selv og andre, så vi alle sammen kan stole på og hjælpe hinanden. Hjælp os med at med at skabe et trygt rum.

Giv plads og vær åben overfor emner og erfaringer du ikke er så vidende om. Giv plads til personer der har mere erfaring indenfor området og lyt til dem der marginaliserede på andre måder end du selv er.

Hvis du er utryg på noget tidspunkt og/eller har brug for hjælp tal med gruppe styringen. Vi er der for at hjælpe!

Guidelines for conduct in a safer space

We do not accept:

 • racism

 • sexism

 • homophobia

 • transphobia

 • ableism

 • all forms of shaming

 • violence

 • hard drugs

 • hate speech, threats or other conduct which is directed against people’s existence in this world

We respect other people’s identities and make sure to use correct pronouns. If you are in doubt about how a person likes to be referred to just ask.


Ask for consent.
It is important to make sure that we don’t cross another person’s boundaries, both physically and mentally. Therefore always ask before you touch another person in any way and before you talk about topics that are potentially very personal. A person is never obligated to interact with you. Please always accept a no or any other form of rejection. Please also vocalize your own boundaries, so other people know how they can avoid crossing them.

Do not call the police! If necessary please find a person from the group or BumZen that you trust instead and ask for help. There is always backup at Bumzen.

Be honest with yourself and others, so we can all trust and help each other. Help us create a safe space.

Make space and keep an open mind for topics and experiences that you may be less knowledgeable about. Make space for people who have more experience with a certain topic and listen to those who are marginalized in different ways than you are.

If you ever feel uncomfortable and/or need help please talk to the group coordinators. We are there to help!