Spørgsmål du finder svar på her:

Hvem er vi?
Hvor mødes vi?
Hvad er formålet med gruppen?
Hvordan foregår møderne?
Hvad forventer vi af dig?

Hvem er vi?

Det Bløde Rum er en gratis støttegruppe for personer der har været udsat for seksuelle overgreb. Gruppen blev startet af personer der selv havde et behov for netværk og støtte og den er siden blevet ført videre af medlemmer fra gruppen. Der har længe været brug for en gratis supportgruppe i København, der henvender sig til queer og ikke-queer personer, alle aldersgrupper og personer fra alle etniske baggrunde.

Vi er ikke psykologer og derfor kan vores møder ikke ses som erstatning for psykolog samtaler eller terapi. Det vi kan tilbyde er et lyttende øre og et trygt rum, hvor du kan tale om dine oplevelser og tanker.
Af hensyn til vores deltageres sikkerhed vil vi ikke offentligt tage stilling til konkrete problemstillinger. Vi kan dog klart betegnes som en del af det venstre radikale miljø.


Hvor mødes vi?

Bumzen på Baldersgade har været så søde at støtte Det Bløde Rum igennem hele processen og stiller lokaler til rådighed for både de ugentlige møder, oplæg og støttefester.

Det Bløde Rum foregår derfor i et safe space, vis præmisser du kan læse mere om under punktet SAFER SPACE. Der er desuden til enhver tid backup til stede i huset, så alle gruppens deltagere kan føle sig trygge og sikre.

Hvad er formålet med gruppen?

Formålet med projektet er at styrke dialogen og vidensdelingen blandt deltagerne. Vi mødes for at danne netværk og for at hjælpe hinanden i helingsprocessen ved at tale om det vi har oplevet eller om de ting vi går og tænker på. Det er vigtigt for os at deltagerne får en god og tryg oplevelse, føler sig styrket i forhold til at håndtere traumatiske oplevelser og får et netværk af mennesker, som forstår deres situation.

Hvordan foregår et møde i støttegruppen?

Vi har altid kaffe, the og lidt mad eller snacks klar. Møderne foregår i lokaler der er adskilt fra resten af huset, så vi ikke bliver forstyrret. Da gruppen er så fleksibel variererer det lidt fra gang til gang hvor mange der møder op. For det meste er vi en lille hyggelig gruppe på omkring 5 personer. Vi sidder for det meste i en rundkreds, så vi alle sammen kan se hinanden og kan læse hinandens signaler. Vi holder pauser afhængigt af hvad deltagerne har brug for. Et møde varer omkring 2 timer. Samtalecirkler kan tage lidt længere tid, men gør det ikke altid. Møderne foregår som regel på dansk. De bliver dog afholdt på engelsk, når der er engelsk-talende deltagere til stede.

Det er vigtigt for os, at alt foregår på deltagernes præmisser, hvilket blandt andet betyder at man til enhver tid har mulighed for at tage en pause eller helt forlade mødet. Ingen er tvunget til at dele. Man vurderer derfor helt selv hvor meget man gerne vil deltage i samtalerne.

Tema møder - Møderne sker en gang om måneden og har et bestemt tema. De er lidt større og åbne og består af et oplæg, performance, diskussion eller andet spændende.

Frie møder er meget afslappet og giver deltagerne mulighed for at tale med hinanden på kryds og tværs og om alle verdens ting.

Samtale cirkler - Vi sidder i en cirkel og får alle sammen taletid, én af gangen. Det kan godt være lidt hårdere at deltage i samtalecirklen fordi den er mere fokuseret og giver deltagere mulighed for at dele svære ting.

Hvad forventer vi af dig?

Det eneste vi forventer af dig er at du respekterer alle gruppens deltagere og giver plads til at andre kan være der. Og husk at overholde safer space reglerne.

Som tillæg til safe space reglerne har vi to meget vigtige regler;
1. Alle gruppens deltagere har tavshedspligt overfor hinanden. Det gælder især navne og detaljer fra fortællinger der kunne afsløre hvem der har fortalt historien;
2. Vi tvivler aldrig på hinandens oplevelser. Vi møder i forvejen nok personer og institutioner der stiller spørgsmålstegn ved vores oplevelser. Det Bløde Rum er et sted hvor vi tror på hinanden.

Question that are answered here:

Who are we?
Where do we meet?
What is the purpose of this group?
What’s a meeting like?
What do we ask of you?

Who are we?

Det Bløde Rum is a free support group for people who have experienced sexual violence. The group was started by people who themselves had a need for a network and support, and has since been continued by other members of the group. Copenhagen has long needed a free support group that is open to queer and non-queer people, open to all ages and open to people from all ethnic backgrounds.

We are not psychologists and our the group should therefore not be seen as a substitute for sessions with a psychologist or therapy. What we can offer is a safe environment where you can talk about your experiences and thoughts and be listened to.
Due to the safety of participants the group we will not make any statements regarding specific issues. However, we position ourselves on the radical left.


Where do we meet?

Bumzen in Baldersgade has been so kind to support Det Bløde Rum through its existence and is providing spaces for both our weekly meetings, presentations and support events.

Det Bløde Rum therefore takes place in a safe space, which you can read more about here: SAFER SPACE. Due to this arrangement we always have backup in place, so everyone can feel safe.


What is the purpose of the group?

The purpose of this project is to strengthen dialogue and share knowledge between the participants. We meet to create a support network and to help each other through the healing process by talking about our experiences and thoughts. It is important to us that participants have a safe experience, feel strengthened to deal with traumatic experiences and consequences, and have a network of people who understand their situation.

What’s a meeting like?

We always have coffee, tea and some food ready. The meetings are held in rooms that are seperate from the rest of the house, so we won’t get interrupted. Due to the flexibility of the group the amount of participants varies from time to time. Most of the time we a rather small and cozy group of about 5 people. Often we sit in a circle, so everyone can see each other and we can read each other’s signals. We take breaks according to the needs of the people who are there. A meeting lasts around 2 hours. The meetings are usually held in Danish. However, if we have a participant who is more comfortable speaking English the meeting will be held in English.

It is important to us that everything that happens in the meetings is in line with the participant’s needs and boundaries, which means that everyone, at any time, can decide to leave the meeting or take a break. Sharing is voluntary. It is up to you to determine how much you want to share during our conversations.

Topic meetings - These monthly meetings have a particular topic and are bigger and more open and include a talk, performance, discussion or something else.

Free conversation - these kind of meetings are very relaxed and provide an evironment where everyone can talk to each other about everything.

Conversation circle - We sit in a circle and speak, one person at a time. The conversation is moderated. Conversation circles can be a little more emotionally taxing because it is more focused and gives people the opportunity to share difficult things.


What do we expect of you?

The only thing we need you to do is to respect everyone in the group and give space to those who are attending. And remember the safer space rules.

In addition to our safe space rules we have two very important rules;
1. All participants are to keep other participants’ personal information, especially names, and details from stories that could identify a person, confidential;
2. We never question each other’s experiences. We already see enough people in society question the validity of our experiences. Det Bløde Rum is a space where everyone is believed.